bouw

Veiligheid voor opdrachtgevers

19-12-2022

Waar de focus in de afgelopen jaren met name lag bij de opdrachtnemers, als het gaat om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, worden opdrachtgevers tegenwoordig steeds meer gewezen op hun verplichtingen én invloed op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Om ons heen zien we dat opdrachtgevers het lastig vinden om te bepalen wat de huidige verantwoordelijkheden zijn op het gebeid van veiligheid. Daarnaast komt er met de invoering van de Omgevingswet nog extra nadruk te liggen op de veiligheidsverplichtingen van de opdrachtgever. Hieronder nemen we u mee in wat er al is en wat er op u af komt.

Waar bent u al verantwoordelijk voor?

Vanuit de huidige wet- en regelgeving (Arbeidsomstandigheden besluit) gelden verplichtingen voor opdrachtgevers voor zowel de arbeidsveiligheid binnen het bouwterrein als de omgevingsveiligheid in het aangrenzende openbare gebied en van belendingen. Het gaat hierbij met name om projecten waarin sprake is van nieuwbouw, verbouw, renovatie of (planmatig) onderhoud. Ook kan het gaan om niet-planmatig onderhoud met verhoogde risico’s. Aan het begin van een project maakt een opdrachtgever allerlei keuzes in bijvoorbeeld het ontwerp, het budget, de planning of de directe omgeving, die impact hebben op de gezonde en veilige werkomgeving. 

De volgende verplichtingen hangen samen met deze verantwoordelijkheden:

 • U moet in de definitiefase al starten met een (project) risico-inventarisatie én u stelt hiervoor een V&G toetser aan of huurt deze in die ondersteuning kan bieden;
 • U bent verplicht projecten aan te (laten) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (Meldplicht);
 • U bent verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een V&G-coördinator ontwerpfase, het kritisch beoordelen van het V&G plan én het toetsen op relevante risico’s (dus u bent geen doorgeefluik);
 • U bent verantwoordelijk dat een V&G-coördinator ontwerpfase wordt aangesteld door de hoofdaannemer;
 • U bent verantwoordelijk voor het zorgdragen dat het V&G plan uitvoeringsfase een doorontwikkeling is van het V&G plan ontwerpfase.

Tenslotte heeft u ketenaansprakelijkheid en daarmee verantwoordelijkheid voor de naleving van regels op het gebied van ‘eerlijk werken’. Denk aan zaken als minimumloon, werktijden en vergunningen voor buitenlandse werknemers.

Wat komt er nog op u af?

Vanuit de omgevingswet die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd komen daar nog eens de volgende verantwoordelijkheden bij:

 • De verantwoordelijkheid om een risicomatrix veiligheid directe omgeving in te vullen en daarmee te bepalen of Veiligheidscoördinator Directe Omgeving en Bouwveiligheidsplan van toepassing zijn;
 • De verantwoordelijkheid om in samenspraak met de hoofdaannemer zorg te dragen dat de Veiligheidscoördinator Directe Omgeving wordt aangesteld;
 • De verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat er een Kwaliteitsborger wordt gecontracteerd die toeziet op de constructieve veiligheid van het bouwwerk binnen gevolgklasse 1 (Wkb).

Samenvattend betekent dit dat er vier veiligheidsfunctionarissen actief zijn vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering.

Doorvertaling:

In de praktijk zien we dat opdrachtgevers het lastig vinden om deze verantwoordelijkheden door te vertalen naar de eigen organisatie, naar de afzonderlijke rollen en naar de operatie. Waar zijn we nou precies verantwoordelijk voor? Hoe stimuleren we het veiligheidsbewustzijn in de organisatie? En hoe nemen we ketenpartners hierin mee?

Als BdB helpen we organisaties met:

 • Inzichtelijk maken waar de verantwoordelijkheden precies liggen;
 • Bepalen van veiligheid- en beleidsvisie;
 • Stimuleren veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie;
 • Comfort bieden aan medewerkers om aannemers aan te spreken op onveilig gedrag;
 • Handvatten bieden bij het toetsen op een V&G plan;
 • Het bepalen van projectspecifieke veiligheidsrisico’s;
 • Zorgdragen dat uw verwachtingen op het gebied van veiligheid landen bij alle betrokken ketenpartners;
 • Uitvoeren van projectaudits in het kader van interne bewustwording en certificering;
 • Het maken van werkafspraken in de keten (toezichthouders, aannemers, onderaannemers en leveranciers).

Wilt u meer weten over uw verantwoordelijkheden op gebied van veiligheid of hoe u het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie kan verhogen? Neem dan gerust contact op met Warner Schumacher of Gertjan Wessels.

Terug

Top