Regionale samenwerking
in het zorglandschap

Het Nederlandse zorglandschap staat voor grote uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Een transformatie van zorg in alle sectoren waarin regionale samenwerking centraal staat is cruciaal om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Regionaal samenwerken en het afstemmen van zorg op lokale behoeften, vraagt om goede onderlinge afspraken, een heldere rolverdeling en besluitvorming en vertrouwen. Op die manier kan een krachtige samenwerking tot stand komen. Van individuele organisaties vraagt dit op hun beurt om een heldere visie, wendbaarheid en het vermogen om draagvlak te creëren, zowel intern als extern. Dat is precies waar ons vak van organisatieontwikkeling om draait!

Ons aanbod

Ons team begrijpt de uitdagingen en kansen die deze transitie met zich meebrengt voor het werkveld. Wij ondersteunen organisaties bij het navigeren door dit nieuwe landschap waarin het aangaan van verbanden, het transformeren van het zorgaanbod en integraal (preventief) beleid centraal staan. Wij schakelen snel, zijn praktisch ingesteld en bereiken samen met onze relaties aantoonbare en duurzame effecten.

BdB ondersteunt organisaties en regio's bij:

  • Visie en strategie
  • Samenspel en leiderschap
  • Passende financiering
  • Projectmanagement en procesbegeleiding
  • Kwaliteit en innovatie

Samen met onze relaties zijn wij reeds actief op het gebied van regionale samenwerking. Enkele praktijkvoorbeelden hiervan zijn:

Samen met onze relaties zijn we de afgelopen periode al actief geweest in de regionale samenwerking. Nieuwsgierig naar een aantal praktijkvoorbeelden? Klik dan door.

Yvette Staal

Onderzoek landelijke ontwikkelingen op het Aanmeldportaal tijdelijke zorg Amstelland-Meerlanden

Het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland-Meerlanden is opgezet vanuit een regionaal samenwerkingsverband van o.a. Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelring, Cordaan en Brentano. Huisartsen, SEH-artsen of verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen ouderen aanmelden die zelfstandig thuis wonen maar plotseling een tijdelijke opname in een ouderenzorg instelling nodig hebben.

In 2023 stond het Aanmeldportaal voor de uitdaging hoe het zich toekomstbestendig kan organiseren. Landelijk en regionaal waren er namelijk ontwikkelingen die van grote invloed zouden zijn op de organisatie van het Aanmeldportaal. Hiervoor hebben we vanuit BdB Zorg een onderzoek uitgevoerd en een business case uitgewerkt, om de impact van deze ontwikkelingen in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek hebben bijdragen aan de besluitvorming omtrent de gebiedsindeling van het Aanmeldportaal, de dienstverlening, organisatie-inrichting, werkwijze, financiering en digitaliseringsmogelijkheden.

In 2023 stond het Aanmeldportaal voor de uitdaging hoe het zich toekomstbestendig kan organiseren. Landelijk en regionaal waren er namelijk ontwikkelingen die van grote invloed zouden zijn op de organisatie van het Aanmeldportaal. Hiervoor hebben we vanuit BdB Zorg een onderzoek uitgevoerd en een business case uitgewerkt, om de impact van deze ontwikkelingen in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek hebben bijdragen aan de besluitvorming omtrent de gebiedsindeling van het Aanmeldportaal, de dienstverlening, organisatie-inrichting, werkwijze, financiering en digitaliseringsmogelijkheden.

HVO Querido - Netwerkondersteuning

Vanuit de gemeente Amsterdam lag er een vraag aan vier Amsterdamse zorgorganisaties, HVO Querido, Permens, Cordaan en Leger des Heils, voor een beter wachtlijstbeleid. Vanwege de lange wachtlijsten verergerde namelijk veelal de problematiek bij de Amsterdammer. Het doel van het project was het stabiliseren of verbeteren van de situatie van de mensen op de wachtlijst, middels het inzetten en positioneren van het eigen netwerk. ;

Vanuit BdB Zorg vervulden we de rol als projectleider van de projectgroep ‘Opleiden en ontwikkelen’. De uitvoering van het project was in regionaal verband. Zo was er een stuurgroep met een afvaardiging van de vier zorgorganisaties en ook de projectgroepen bestonden uit een afvaardiging van de vier organisaties. De hele opdracht werd in samenwerking opgepakt. Het resultaat van het traject is een opleiding en lesmateriaal om medewerkers uit de vier organisaties op te leiden tot trainers in de methodiek van ‘Netwerkondersteuning’. Deze trainers waren vervolgens in staat om hun collega’s te trainen in het toepassen van de methodiek.

Een interview over dit traject is hier te lezen: https://bdbgroep.nl/nieuws/innovatie-bij-bdb-zorg

Vanuit BdB Zorg vervulden we de rol als projectleider van de projectgroep ‘Opleiden en ontwikkelen’. De uitvoering van het project was in regionaal verband. Zo was er een stuurgroep met een afvaardiging van de vier zorgorganisaties en ook de projectgroepen bestonden uit een afvaardiging van de vier organisaties. De hele opdracht werd in samenwerking opgepakt. Het resultaat van het traject is een opleiding en lesmateriaal om medewerkers uit de vier organisaties op te leiden tot trainers in de methodiek van ‘Netwerkondersteuning’. Deze trainers waren vervolgens in staat om hun collega’s te trainen in het toepassen van de methodiek.

Een interview over dit traject is hier te lezen: https://bdbgroep.nl/nieuws/innovatie-bij-bdb-zorg

Enver - Programmamanager Implementatie GRJR

In deze opdracht bij Enver waren wij betrokken in de rol van programmamanager. De aanleiding voor het betrekken van BdB Zorg was de gunning van de aanbesteding gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) aan Enver. Het GRJR-contract bestond uit twee uitdagingen: enerzijds het (blijven) bieden van gespecialiseerde jeugdhulp binnen de regio, anderzijds een samenwerkingsopdracht om samen met zes andere systeemaanbieders het zorglandschap binnen de regio Rijnmond vorm te geven en te transformeren.

De essentie van onze opdracht lag in het vertalen van het nieuwe GRJR-contract naar de praktijk, zodat de organisatie goed voorbereid is voor de start en uitvoering van het nieuwe contract en een goede positie kan innemen in de regionale samenwerking. Juist doordat BdB Zorg ook betrokken is geweest bij het aanbestedingscontract, konden we snel en gemakkelijk deze rol oppakken.

Als programmamanager hebben we een projectstructuur ingericht en tot uitvoering gebracht ook hebben we een passend communicatieplan opgesteld. Dit vereiste een vertaalslag van regionale afspraken naar interne consequenties, om zo grip en regie te kunnen behouden en de juiste mensen binnen Enver te betrekken. We hebben de implementatieopdracht warm over kunnen dragen naar een implementatiemanager, door samen een ‘Implementatieplan Fase 2’ op te stellen en periodieke ‘coaching on the job’. Als BdB Zorg hebben wij met deze opdracht bij mogen dragen aan een belangrijke randvoorwaarde van regionaal samenwerken. Dit heeft voor ons bevestigd dat interne voorbereiding en het vermogen om transformatie uit te voeren cruciaal is voor regionale samenwerking!

De essentie van onze opdracht lag in het vertalen van het nieuwe GRJR-contract naar de praktijk, zodat de organisatie goed voorbereid is voor de start en uitvoering van het nieuwe contract en een goede positie kan innemen in de regionale samenwerking. Juist doordat BdB Zorg ook betrokken is geweest bij het aanbestedingscontract, konden we snel en gemakkelijk deze rol oppakken.

Als programmamanager hebben we een projectstructuur ingericht en tot uitvoering gebracht ook hebben we een passend communicatieplan opgesteld. Dit vereiste een vertaalslag van regionale afspraken naar interne consequenties, om zo grip en regie te kunnen behouden en de juiste mensen binnen Enver te betrekken. We hebben de implementatieopdracht warm over kunnen dragen naar een implementatiemanager, door samen een ‘Implementatieplan Fase 2’ op te stellen en periodieke ‘coaching on the job’. Als BdB Zorg hebben wij met deze opdracht bij mogen dragen aan een belangrijke randvoorwaarde van regionaal samenwerken. Dit heeft voor ons bevestigd dat interne voorbereiding en het vermogen om transformatie uit te voeren cruciaal is voor regionale samenwerking!

West-Brabant - Leiderschapstraject

De regio West-Brabant investeert volop in het verstevigen van de medische behandelcapaciteit en de aantrekkelijkheid van het vak. Door samen regionaal op te trekken kan er versnelling gemaakt worden in horizontale taakherschikking van de regiebehandelaarsrol, meer en beter opleiden en onderlinge kennisuitwisseling.

In 2023 heeft BdB Zorg een groep van 12 verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en specialisten ouderengeneeskunde begeleid in een regionaal ontwikkeltraject professioneel leiderschap, wat bijdraagt aan de regionale ambities. In 2024 verzorgt BdB een tweede editie van deze leergang. “Samen ontdekken hoe meer samenwerking in de regio te realiseren is.” “Een georganiseerd samenkomen met regio collega's is inspirerend, motiverend en verdiepend.” Deelnemende organisaties 2023: Tante Louise, Thebe, Surplus, Groenhuysen en Maaswaarden.

In 2023 heeft BdB Zorg een groep van 12 verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en specialisten ouderengeneeskunde begeleid in een regionaal ontwikkeltraject professioneel leiderschap, wat bijdraagt aan de regionale ambities. In 2024 verzorgt BdB een tweede editie van deze leergang. “Samen ontdekken hoe meer samenwerking in de regio te realiseren is.” “Een georganiseerd samenkomen met regio collega's is inspirerend, motiverend en verdiepend.” Deelnemende organisaties 2023: Tante Louise, Thebe, Surplus, Groenhuysen en Maaswaarden.

Surplus – Projectmanager met focus op regionale samenwerking

Vanuit BdB Zorg vervullen wij bij Surplus, een VVT-organisatie in West-Brabant, de rol van interim regio- en projectmanager. Vanuit deze rol zijn wij voor de periode van een jaar verantwoordelijk voor alle projecten die voortkomen uit een samenwerkingsverband in de regio West-Brabant waar Surplus deel van uitmaakt.

Het samenwerkingsverband tussen huisartsverenigingen, VVT-organisaties en het ziekenhuis in de regio werkt samen onder het credo: ‘Juiste Zorg op de Juist Plek’ en thuis, zelf of digitaal als het kan. Hierin hebben wij o.a. een bijdrage kunnen leveren aan slimmer samenwerken in de keten, de beweging om cliënten van ziekenhuiszorg eerder naar huis, het (preventief) wijkgericht samenwerken, advance care planning, versterken van mantelzorgers, een regionaal aanmeldportaal en het werken aan een capaciteitsmodel voor de in-, door- en uitstroom in de keten. Vanuit de organisatieontwikkelaar gedachte brengen wij een gezonde dosis energie, beweging en een frisse blik, om te zorgen voor zowel meetbare als merkbare resultaten binnen de samenwerking in de regio.

Top